Ελάχιστο περιεχόμενο Κανονισμού

34.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει τουλάχιστο—

(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου και την επωνυμία της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα·

(β) το σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί στόχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου, η επενδυτική πολιτική του, στα πλαίσια των διατάξεων του Κεφαλαίου I του Μέρους VI του παρόντος Νόμου και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησής του, στα πλαίσια του άρθρου 111·

(γ) το είδος των κινητών αξιών, τραπεζικών καταθέσεων ή άλλου είδους επενδύσεων, στις οποίες μπορεί να επενδύεται η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(δ) την τιμή των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το χρόνο της συστάσεώς του·

(ε) την προμήθεια που καταβάλλει ο μεριδιούχος στην Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων-

(στ) την αμοιβή που καταβάλλει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακά του και τον τρόπο υπολογισμού αυτών

(ζ) τις δαπάνες, τις οποίες δικαιούται να αφαιρεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως από το κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου και τη φύση των δαπανών·

(η) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου και την πολιτική που θα ακολουθεί για τη διανομή των προσόδων όπως αναφέρεται στο άρθρο 113·

(θ) τους όρους διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων

(ι) μνεία της διάρκειας του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά πόσο αυτό είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας-

(κ) αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο των παραγράφων (1) και (2) του άρθρου 13·

(λ) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 21 έως 25, 29, 59, 61 και 112, στοιχεία.

(2) Ο Κανονισμός δύναται να περιέχει και άλλες διατάξεις, είναι όμως άκυρη κάθε διάταξη που περιέχεται στον Κανονισμό και αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.