Τροποποίηση του Κανονισμού

35.—(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιείται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα από κοινού.

(2) Για την τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται άδεια της Επιτροπής, η οποία χορηγείται αφού προηγουμένως ελεγχθεί η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μεριδιούχων.