Γνωστοποίηση τροποποιήσεων Κανονισμού

36.—(1) Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως στους μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν.

(2) Εκτός αν ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει ατομική πληροφόρηση των μεριδιούχων, η γνωστοποίηση γίνεται με τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται ότι η δημοσίευση αυτή πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται φανερό ότι αφορά σε τροποποίηση Κανονισμού αμοιβαίου κεφαλαίου, να είναι ευδιάκριτη, ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να την επισημάνουν και να εξειδικεύει όλες τις διατάξεις του Κανονισμού, που τροποποιήθηκαν.

(3) Οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης του Κανονισμού κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, να ζητήσουν εξαγορά του μεριδίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού προτού τροποποιηθεί.