Ενημερωτικό δελτίο αμοιβαίου κεφαλαίου

37.—(1) Το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και περιέχει κάθε στοιχείο που επιτρέπει στον επενδυτή να μορφώσει τεκμηριωμένη γνώμη για την επένδυση σε μερίδιά του, περιέχει όμως οπωσδήποτε τα στοιχεία που προβλέπονται στον Τύπο I του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πρώτου Παραρτήματος και άλλα στοιχεία που τυχόν καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και πρέπει να προσαρτάται.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε ζημία που προσγίνεται στους επενδυτές από ψευδή πληροφορία ή από παράλειψη μνείας πληροφορίας στο ενημερωτικό δελτίο.

(4) Το ενημερωτικό δελτίο, όπως ισχύει κάθε φορά, υποβάλλεται στην Επιτροπή.

(5) Η Επιτροπή εξετάζει την τήρηση των υποχρεώσεων, που θέτει ο παρών Νόμος και εκτιμά αν το ενημερωτικό δελτίο είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του ως μέσο πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Η Επιτροπή δύναται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να ζητήσει με αιτιολογημένη απόφασή της, τη διόρθωση Οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται στο δελτίο ή την προσθήκη σε αυτό οποιασδήποτε πληροφορίας κρίνεται χρήσιμη για τους επενδυτές. Παράλειψη της Εταιρείας Διαχειρίσεως να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 133 κυρώσεις.

(6) Αν επέλθει σημαντική μεταβολή σε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να προβεί άμεσα στη διόρθωσή του άλλως πως υπέχει ευθύνη για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(7) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή ενημερωτικού δελτίου που περιέχει εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες, να υποδεικνύει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως σημαντικές μεταβολές στα περιεχόμενα στο ενημερωτικό δελτίο, στοιχεία και να απαιτεί διόρθωσή του:

Νοείται ότι αν παραλείψει να το πράξει, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(8) Κάθε διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου που περιέχει, αμέσως ή εμμέσως, πρόσκληση προς διάθεση μεριδίων, πρέπει να μνημονεύει τον τόπο στον οποίο διατίθεται στο κοινό το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και την ένδειξη ότι η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια δεν έχει εγγυημένη απόδοση.

(9) Το ενημερωτικό δελτίο παρέχεται δωρεάν σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος.