Εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

38.—(1) Η εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μεριδιούχος.

(2) Για το σκοπό αυτό, ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση και παραδίδει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως προς ακύρωση τους τίτλους που εξαγοράζονται: Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης εξαγοράς υπό αίρεση.

(3) Δικαίωμα να ζητήσει εξαγορά των μεριδίων έχει ο μεριδιούχος και πριν ακόμη εκδοθεί ή του παραδοθεί ο τίτλος ή όταν απωλέσει τον τίτλο. Στην περίπτωση αυτή δεν προσάγει τίτλο προς ακύρωση αλλά υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει το γεγονός, αναγνωρίζει ότι τα μερίδια που αντιπροσωπεύει αυτός ο τίτλος εξαγοράστηκαν από την Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ότι τυχόν υφιστάμενος τίτλος στερείται οποιασδήποτε αποδεικτικής ισχύος.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να μην προβεί σε εξαγορά των μεριδίων όταν ο τίτλος που τα αντιπροσωπεύει προσκομίζεται από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(5) Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για την εξαγορά των μεριδίων.

(6) Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της αιτήσεως του μεριδιούχου για την εξαγορά ή εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 29, με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας ημέρας.