Αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως

39.—(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις καθώς και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων ή στις προβλεπόμενες στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου περιπτώσεις, επιτρέπεται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως και προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες κατ' ανώτατο όριο. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να λαμβάνει υπόψη τυχόν ειδικούς όρους που περιέχονται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου αναφορικά με την αναστολή.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως γνωστοποιεί αμέσως την απόφασή της περί αναστολής εξαγοράς των μεριδίων στην Επιτροπή, και, αν διατίθενται μερίδια σε άλλα Κράτη, στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών αυτών.

(3) Αν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που δικαιολογούν την αναστολή εξαγοράς των μεριδίων, πριν την πάροδο της περιόδου για την οποία έχει αποφασιστεί η αναστολή, η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να ανακαλέσει την αναστολή.

(4) Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας. Στην ανακοίνωση της αναστολής καθορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της.

(5) Κατά τη διάρκεια της αναστολής εξαγοράς των μεριδίων, δεν επιτρέπεται η υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς, ούτε επιτρέπεται η έκδοση νέων τίτλων ή η ακύρωση υφιστάμενων τίτλων.