Αναστολή εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής

40.—(1) Η Επιτροπή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αναστείλει την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου και η απόφασή της γνωστοποιείται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των Κρατών, στα οποία τυχόν διατίθενται μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 39 αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της αναστολής, την παράτασή της, τη δημοσίευση ανακοινώσεων της έναρξης, λήξης η ανάκλησής της, της απαγόρευσης υποβολής αιτήσεων εξαγοράς ή της έκδοσης νέων τίτλων ή ακύρωσης υφιστάμενων τίτλων, ισχύουν και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής.