Αρχή αποκλειστικής δραστηριότητας Εταιρείας Διαχειρίσεως

41.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό να διαχειρίζεται έναν ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 8. Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται εν τούτοις να προβαίνει στη διενέργεια δευτερεύουσων πράξεων που συνδέονται άμεσα με την κύρια δραστηριότητά της και να διαχειρίζεται τα ίδια περιουσιακά στοιχεία.

(2) Τα γενικά, ειδικά καθήκοντα και οι λειτουργίες που οφείλει να διεκπεραιώνει η Εταιρεία Διαχειρίσεως στα πλαίσια της αποκλειστικής της δραστηριότητας καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από την Επιτροπή.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως διέπεται από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, εκτός κατά την έκταση που προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.