Ελάχιστο ύφος μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχειρίσεως

42.—(1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Διαχειρίσεως καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών, το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το παραπάνω ποσό δύναται να αυξάνεται με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Διαχειρίσεως για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Διαχειρίσεως που υφίστανται και λειτουργούν, λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να διατηρεί καθ' όλο το χρόνο της λειτουργίας της, καθαρά κεφάλαια ύψους τουλάχιστο τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών και ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαίων αυτών καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Με αιτιολογημένη απόφασή της, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει σε μία Εταιρεία Διαχειρίσεως αύξηση του καθοριζόμενου στο προηγούμενο εδάφιο ποσού, αν κρίνει ότι η αύξηση αυτή δικαιολογείται από την οικονομική κατάσταση, τον κύκλο εργασιών και τους κινδύνους που αναλαμβάνει αυτή η Εταιρεία Διαχειρίσεως.