Άδεια λειτουργίας εταιρείας διαχειρίσεως

43.—(1) Για τη λειτουργία Εταιρείας Διαχειρίσεως απαιτείται άδεια της Επιτροπής, ενώ άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 15, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχειρίσεως η Επιτροπή οφείλει να προβεί σε εκτίμηση της οργάνωσης και των τεχνικών και οικονομικών μέσων της εταιρείας και της ικανότητας και καταλληλότητας των μετόχων της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, μαζί με τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα, ποσοστό πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

(3) Με απόφαση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια που ισχύουν κατά την εκτίμηση αυτή.