Τροποποίηση καταστατικού και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

44. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Διαχειρίσεως όπως και για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής.