Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

45.—(1) Κάθε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης Εταιρείας Διαχειρίσεως, της σύνθεσης του διοικητικού της συμβουλίου και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική της πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία, ανακοινώνεται αμέσως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Επιτροπή:

Νοείται ότι σε περίπτωση παράλειψης της ανακοινώσεως αυτής, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133.

(2) Αν η Επιτροπή κρίνει, ότι τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία δε διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και πείρα, καλεί την Εταιρεία να προβεί σε αντικατάστασή τους και αν η Εταιρεία δε συμμορφωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με την υπόδειξη αυτή, η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Διαχειρίσεως, αφού προηγουμένως λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου, με τον ορισμό νέας Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, να αποφασίσει λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου.