Συμβατική μεταβίβαση μετοχών Εταιρείας Διαχειρίσεως

46.—(1) Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών Εταιρείας Διαχειρίσεως χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής είναι άκυρη, αν ο αποκτών διά της μεταβιβάσεως συγκεντρώνει άμεσα ή έμμεσα, μαζί με τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας εκτιμάται η καταλληλότητα του αποκτώντος για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της Εταιρείας και του αμοιβαίου κεφαλαίου.