Ευθύνη Εταιρείας Διαχειρίσεως

47.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλειά της ως προς τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται εις ολόκληρον με τον κατά το άρθρο 30 οριζόμενο αντιπρόσωπο της για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλεια του αντιπροσώπου της.

(3) Η ευθύνη της Εταιρείας Διαχειρίσεως έναντι των μεριδιούχων είναι συμβατική.

(4) Οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ατομικής αγωγής κατά της Εταιρείας Διαχειρίσεως για την αποκατάσταση της ζημιάς που τους προξένησε κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

(5) Δεν επιτρέπεται περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας Διαχειρίσεως με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όρος περί περιορισμού της ευθύνης που τυχόν περιλαμβάνεται στον Κανονισμό είναι άκυρος.