Παραίτηση Εταιρείας Διαχειρίσεως

48.—(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου, παρά μόνο αν εγκριθεί από την Επιτροπή η ανάληψη της διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

(3) Η νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής που παραιτείται και η απερχόμενη και η νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της απερχόμενης απέναντι στο αμοιβαίο κεφάλαιο μέχρι το χρόνο αναλήψεως των καθηκόντων από τη νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως.