Αντικατάσταση Εταιρείας Διαχειρίσεως

49.—(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν ασκεί τα καθήκοντά της προς το συμφέρον των μεριδιούχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, η Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως που εγκρίνει η Επιτροπή.

(2) Την αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή αυτεπαγγέλτως ή εφόσον αυτό προταθεί από το Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου:

Νοείται ότι οι μεριδιούχοι δε δικαιούνται να ζητήσουν αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Για την περίπτωση της αντικαταστάσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 48.

(4) Η αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως επάγεται τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(5) Με την απόφασή της προς αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει οποιοδήποτε όρο εξασφαλιστικό των συμφερόντων των μεριδιούχων.