Υποκατάσταση Εταιρείας Διαχειρίσεως

50. Η υποκατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως στην άσκηση των καθηκόντων της και η ανάθεση σε άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως ορισμένων από τις εξουσίες της επιτρέπεται για λόγους αποδοτικότερης άσκησης των δραστηριοτήτων της, αλλά μόνο κατόπιν εξασφάλισης της σχετικής άδειας από την Επιτροπή:

Νοείται ότι η Επιτροπή, δύναται με Κανονισμούς να εξειδικεύει τα καθήκοντα σε σχέση με τα οποία μια Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να υποκαθίσταται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τους οποίους δύναται να υποκαθίσταται.