Θεματοφύλακας αμοιβαίου κεφαλαίου

51.—(1) Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα με απόφαση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα δύναται να αναλάβει τραπεζικός οργανισμός που έχει την έδρα του στη Δημοκρατία ή είναι εγκατεστημένος σε αυτή με μορφή υποκαταστήματος ή κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο σε δημόσιο έλεγχο νομικό πρόσωπο με έδρα στη Δημοκρατία, το οποίο παρέχει επαρκείς χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά.