Υποκατάσταση Θεματοφύλακα

52.—(1) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλο πρόσωπο, νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου που το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή κυπριακών κινητών αξιών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, γνωστοποιείται στην Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(4) Ο Θεματοφύλακας δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί τον υποκατάστατο του. Ανάκληση ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως και την ανάκληση ή παραίτηση του υποκατάστατού του.

(5) Ο Θεματοφύλακας δεν επιτρέπεται να αναθέτει σε τρίτο τη διενέργεια ελέγχου της δραστηριότητας της Εταιρείας Διαχειρίσεως και της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.