Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

53.—(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για τη φύλαξη του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία του, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(2) Ο Θεματοφύλακας υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εκτός αν αυτές είναι αντίθετες προς το νόμο ή τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση από το Θεματοφύλακα των εντολών της.

(3) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να μεριμνά ώστε η Εταιρεία Διαχειρίσεως να του παρέχει κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο καθηκόντων και υποχρεώσεών του, η δε Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να παρέχει στο Θεματοφύλακα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν το αμοιβαίο κεφάλαιο.