Ειδικότερες υποχρεώσεις ελέγχου του Θεματοφύλακα

54.—(1) Ο Θεματοφύλακας συνυπογράφει τις προβλεπόμενες στα άρθρα 106(2), 107 και 108(2) εκθέσεις και καταστάσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου—

(α) Η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση των μεριδίων·

(β) ο υπολογισμός της αξίας τους·

(γ) η διανομή των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(δ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, στις συνήθεις προθεσμίες.