Ευθύνη του Θεματοφύλακα

55.—(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως και των μεριδιούχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(2) Οι μεριδιούχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από αμέλειά του προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εις ολόκληρον με τον υποκατάστατο του, στον οποίο ανέθεσε κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 52 τη φύλαξη στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.