Άδεια σύστασης και λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων

11. Για τη σύσταση και λειτουργία οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του οργανισμού, η οποία χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Μέρους IV Κεφάλαιο I και του Μέρους V, Κεφάλαιο II του παρόντος Νόμου.