Νομική μορφή οργανισμών επενδύσεων. Μέρος IV, Μέρος V, Κεφάλαιο I

10. Οι οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου δύνανται να προσλαμβάνουν τη συμβατική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος IV του παρόντος Νόμου ή την καταστατική μορφή Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος V, Κεφάλαιο I, του παρόντος Νόμου.