Διάκριση οργανισμών επενδύσεων ανοικτού τύπου και επέκταση εφαρμογής

9.—(1) Οι οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 8, διακρίνονται—

(α) Σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, που στο εξής θα αναφέρονται ως «ΟΣΕΚΑ»:

Νοείται ότι δε λογίζεται ως ΟΣΕΚΑ εταιρεία επενδύσεων που επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού της μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από κινητές αξίες:

Νοείται περαιτέρω ότι οι ΟΣΕΚΑ δύνανται να διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες βάσει κριτηρίων που αφορούν στη διάρθρωση του ενεργητικού τους, στα διάφορα είδη κινητών αξιών και τα κριτήρια αυτά καθορίζονται από την Επιτροπή με απόφασή της, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) Σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε τραπεζικές καταθέσεις.

(2) Με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε άλλους οργανισμούς επενδύσεων ανοικτού τύπου, εκτός από τους προβλεπόμενους στο προηγούμενο εδάφιο, με τους οποίους καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των οργανισμών αυτών, η επενδυτική και δανειοληπτική πολιτική τους και το φορολογικό καθεστώς που τους διέπει.