Έννοια οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου

8.—(1) Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου ως οργανισμός επενδύσεων ανοικτού τύπου λογίζεται κάθε οργανισμός που αποκλειστικό σκοπό έχει να επενδύει συλλογικά σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό και του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων και του οποίου τα μερίδια μετά από αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα με στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού αυτού.

(2) Προς εξαγορά ή εξόφληση εξομοιώνεται κάθε ενέργεια του οργανισμού που στοχεύει στην αποφυγή αισθητών αποκκλίσεων της χρηματιστηριακής τιμής των μεριδίων από εκείνη που αντιστοιχεί στην καθαρή αξία του ενεργητικού του.