Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου καθορισμένης χρονικής διάρκειας

75.—(1) Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να προβλέπει στα καταστατικά της έγγραφα την εκκαθάριση και διάλυσή της μετά το πέρας καθορισμένου χρόνου ή αφότου επισυμβεί καθορισμένο στα καταστατικά της έγγραφα, περιστατικό.

(2) Στην περίπτωση αυτή οι ακόλουθες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου εφαρμόζονται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

(α) Στο άρθρο 261(1)(α) διαγράφονται οι λέξεις «και η εταιρεία σε γενική συνέλευση εγκρίνει ψήφισμα περί εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας»·

(β) η διάταξη του εδαφίου (1) του άρθρου 262 αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα διάταξη:

«Σε περίπτωση που η εταιρεία εκκαθαρίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 261(1), η εταιρεία εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου ή την επέλευση του καθορισμένου περιστατικού που επάγεται την εκκαθάριση της εταιρείας ή από την έγκριση ψηφίσματος περί εκούσιας εκκαθάρισής της, δημοσιεύει γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας»·

(γ) η διάταξη του άρθρου 263 αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα διάταξη:

«Η εκούσια εκκαθάριση λογίζεται ότι αρχίζει κατά την ημέρα έγκρισης του ψηφίσματος περί εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας ή παρέλευσης του καθορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρείας ή κατά την ημέρα επέλευσης του προβλεπόμενου στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας περιστατικού»·

(δ) προστίθεται στο άρθρο 268 η ακόλουθη νέα διάταξη, ως εδάφιο (3):

«Μέσα σε προθεσμία είκοσι μιας ημερών αφότου λογίζεται ότι άρχισε η εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 263, η εταιρεία σε γενική συνέλευση διορίζει εκκαθαριστή».