Ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

76.—(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχει πλήρως αποπληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου το ελάχιστο ύψος ορίζεται στο ένα εκατομμύριο λίρες και το οποίο δύναται να αυξηθεί με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών που υφίστανται και λειτουργούν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών.