Εξαίρεση από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου

77. Επί των εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου:

Άρθρα 31, 38 και 39, 41 και 42, 45 έως 51, η επιφύλαξη στο άρθρο 57(1), τα άρθρα 60 έως 62, τα άρθρα 64 έως 69, τα άρθρα 84, 108, 118, 124, 141 έως 147, 149 έως 152, 158 έως 169, 355 έως 359 και 361.