Άδεια σύστασης και λειτουργίας εταιρείας επενδύσεων

78.—(1) Για τη σύσταση και εγγραφή εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, κατά τις οικείες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρείας, που χορηγείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής αιτήσεως, εφόσον ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 81 προϋποθέσεις. Άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σταθερού κεφαλαίου σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υπαγόμενη στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής προς χορήγηση της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κοινοποιείται συγχρόνως στον Έφορο Εταιρειών. Η άδεια λειτουργίας ισχύει από της καθορισμένης στην άδεια ημερομηνίας.

(3) Απαγορεύεται η διαφήμιση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή η διάθεση μετοχών ή η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας από την Εταιρεία αυτή πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της άδειας λειτουργίας της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.