Αναστολή εξαγοράς με απόφαση της Επιτροπής

74.—(1) Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μετόχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αναστέλλει την εξαγορά μετοχών της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

(2) Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 40.