Αναστολή εξαγοράς μετοχών με απόφαση της εταιρείας

73.—(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μετόχων ή στις προβλεπόμενες στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου περιπτώσεις, επιτρέπεται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή της ίδιας της Εταιρείας Επενδύσεων, αν αυτή δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, η αναστολή της εξαγοράς των μετοχών.

(2) Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 39.