Ακύρωση μετοχών

72. Οι μετοχές της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που εξαγοράζονται από την ίδια την εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 ακυρώνονται και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό που καταβλήθηκε από την εταιρεία για την εξαγορά των μετοχών.