Υποχρέωση προς εξαγορά μετοχών

71.—(1) Η εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μέτοχος.

(2) Η εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να εξαγοράζει ίδιες μετοχές υπό τους προβλεπόμενους στα καταστατικά της έγγραφα, όρους.

(3) Δεν επιτρέπεται στην εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου να εξαγοράζει ίδιες μετοχές εκτός αν αυτές είναι πλήρως αποπληρωμένες.

(4) Η αξία των μετοχών που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για εξαγορά των μετοχών.

(5) Οι μετοχές εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς των μετοχών της ημέρας υποβολής της αιτήσεως του μετόχου για την εξαγορά ή εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας με βάση την αξία της μετοχής της ημέρας αυτής.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, η εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν υπέχει υποχρέωση προς δημιουργία αποθεματικών, σχετικά με την εξαγορά ίδιων μετοχών.