Μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

70.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου αναφέρουν αντί των ζητημάτων που εκτίθενται στην παράγραφο (α) του άρθρου 4(4) του περί Εταιρειών Νόμου, τα ακόλουθα:

(α) Ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ίσο προς την εκάστοτε αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας· και

(β) ότι το εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υποδιαιρείται σε καθορισμένο αριθμό μετοχών χωρίς να αποδίδεται ονομαστική αξία εις αυτές.

(2) Ο τύπος που εκτίθεται στον Πίνακα Β του συνημμένου στον περί Εταιρειών Νόμο Πρώτου Παραρτήματος, εφαρμόζεται επί εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υπό τις αναγκαίες ως εκ των διατάξεων του εδαφίου (1), τροποποιήσεις.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, τα καταστατικά έγγραφα των οποίων προβλέπουν—

(α) Ως αποκλειστικό τους σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9·

(β) ότι η πραγματική αξία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι κατά πάντα χρόνο ίση προς την αξία των πάσης φύσεως στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεών της· και

(γ) ότι οι μετοχές της εταιρείας εξαγοράζονται, κατ' αίτηση των δικαιούχων από την εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, από στοιχεία του ενεργητικού της κατά τα οριζόμενα στα καταστατικά της έγγραφα.

(4) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (γ) του εδαφίου (3), προς εξαγορά εξομοιώνεται κάθε ενέργεια της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που στοχεύει να διασφαλίσει ότι η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της δε θα αποκλίνει σε ποσοστό που υπερβαίνει το πέντε επί τοις εκατόν (5%) από την καθαρή αξία που αντιστοιχεί στο ενεργητικό της.

(5) Τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύνανται να περιλαμβάνουν εκτός των ανωτέρω και άλλες συμπληρωματικές ή συναφείς διατάξεις, κάθε όμως διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

(6) Στον περί Εταιρειών Νόμο—

(α) Κάθε μνεία που γίνεται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, ερμηνεύεται ως περιλαμβάνουσα και την εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την έννοια του Μέρους αυτού και κάθε μνεία που γίνεται σε μετοχή ή μετοχικό κεφάλαιο ερμηνεύεται αναλόγως·

(β) κάθε μνεία που γίνεται στην ονομαστική αξία παραχωρηθείσας μετοχής ή παραχωρημένο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ερμηνεύεται, προκειμένου περί εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ως μνεία στην αξία, στην οποία η μετοχή ή το μετοχικό κεφάλαιο παραχωρήθηκε.