Νομικό καθεστώς εταιρειών επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου

69.—(1) Οι εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και του περί Εταιρειών Νόμου από τους οποίους και διέπονται. Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν σε Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου θα διαβάζονται σε συνάρτηση με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, σαν να επρόκειτο για ενιαίο νομοθέτημα, εφόσον όμως προσκρούουν σε αυτές, και κατά την έκταση που προσκρούουν με αυτές, υπερισχύουν.

(2) Οι εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχουν σύμφωνα με τα καταστατικά τους έγγραφα ως αποκλειστικό σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 93 και 94, η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού των Εταιρειών Επενδύσεων ανατίθεται σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV του παρόντος Μέρους.

(4) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 96, η διαχείριση των υποθέσεων των Εταιρειών Επενδύσεων ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του παρόντος Μέρους.