Δικαίωμα διαφωνούντων μεριδιούχων συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου

68. Οι μεριδιούχοι του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, που ενίστανται στη συγχώνευση, έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της συγχώνευσης, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου.