Εκτίμηση περιουσίας συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου και μεταβίβαση της περιουσίας του.

67.—(1) Η εκτίμηση της περιουσίας του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου ενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112. Η αξία των εισηγμένων σε Χρηματιστήριο κινητών αξιών υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος αγοράς της προηγούμενης ημέρας της συγχώνευσης.

(2) Οι μεριδιούχοι του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου δικαιούνται να λάβουν μερίδια του συγχωνεύοντος αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο πρώτο.

(3) Το ενεργητικό του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου μεταβιβάζεται εκ του νόμου στο σύνολο του στους μεριδιούχους του συγχωνεύοντος αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίοι καθίστανται εξ αδιαιρέτου συγκύριοι των κατ' ιδίαν στοιχείων του.