Συγχώνευση

66.—(1) Επιτρέπεται η συγχώνευση δύο αμοιβαίων κεφαλαίων του ίδιου τύπου που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου με τη λύση τους και τη δημιουργία νέου αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου αυτού καθώς και η απορρόφηση αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο του ίδιου τύπου, το οποίο επίσης εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου αυτού.

(2) Η συγχώνευση του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η οποία λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Θεματοφύλακα και γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή και τους μεριδιούχους.

(3) Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η άδεια της Επιτροπής. Στην περίπτωση συγχώνευσης με τη λύση δύο αμοιβαίων κεφαλαίων και τη σύσταση νέου απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου. Στην περίπτωση απορρόφησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτείται έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Κανονισμού του απορροφώντος του άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου.