Εκκαθάριση

65.—(1) Χρέη εκκαθαριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτελεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Η Επιτροπή, είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από εισήγηση του Θεματοφύλακα δύναται να ορίσει ως εκκαθαριστή άλλο πρόσωπο, αν κρίνει ότι η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν είναι ικανή να εκτελέσει τα καθήκοντα του εκκαθαριστή ή γενικότερα σε κάθε περίπτωση λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου για λόγο που ανάγεται στο πρόσωπο της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δε δύναται να αναθέτει τη διενέργεια της εκκαθάρισης σε άλλο πρόσωπο.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποβάλλει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης στην Επιτροπή, η οποία ελέγχει αν η λύση και η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σύννομη και προς το συμφέρον των μεριδιούχων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώνει παράβαση δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στην Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133, η οποία συγχρόνως υπέχει ευθύνη και έναντι των μεριδιούχων.

(5) Ο Θεματοφύλακας ασκεί τα καθήκοντά του μέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία της λύσεως και της εκκαθάρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(6) Οι δανειστές του αμοιβαίου κεφαλαίου προηγούνται στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους έναντι των μεριδιούχων.

(7) Οι μεριδιούχοι δυνατό να λάβουν την αξία της συμμετοχής τους σε μετρητά, έστω και αν για την απόκτηση των μεριδίων τους είχαν καταβάλει την αξία τους σε κινητές αξίες.