Γνωστοποίηση και δημοσίευση λύσεως αμοιβαίου κεφαλαίου

64.—(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Επιτροπή και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου παράγει έννομα αποτελέσματα από της δημοσιεύσεώς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.