Διαδικασία λύσεως αμοιβαίου κεφαλαίου

63.—(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου επέρχεται με τη διανομή της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Αν δε συμφωνούν για τη διανομή όλοι οι μεριδιούχοι, ο καθένας από αυτούς δύναται να υποβάλει αίτηση για δικαστική διανομή της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. Αρμόδιο Δικαστήριο καθίσταται το επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(3) Η διανομή γίνεται αυτουσίως αν η διανεμητέα περιουσία, χωρίς να μειωθεί η αξία της δύναται να διακριθεί σε ομοειδή μέρη, ανάλογα προς τα μερίδια των μεριδιούχων, διαφορετικά διατάσσεται από το Δικαστήριο η πώλησή της με δημόσιο πλειστηριασμό και η διανομή γίνεται από το εκπλειστηρίασμα.

(4) Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επί της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν παραβλάπτονται από τη διανομή.

(5) Η αξίωση των μεριδιούχων προς λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου και προς διανομή δεν υπόκειται σε παραγραφή.