Δημοσίευση πληροφοριών.

117.—(1) Οργανισμός ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 115 που διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να δημοσιεύει στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δημοσιεύει υποχρεωτικά στο Κράτος της έδρας του και με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο Κράτος αυτό.

(2) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων του ο οργανισμός αυτός δύναται να χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία, όπως «εταιρεία επενδύσεων» ή «αμοιβαίο κεφάλαιο» που χρησιμοποιεί στο Κράτος που έχει την έδρα του. Αν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει, για λόγους σαφήνειας, να προστεθεί στην επωνυμία επεξηγηματική ένδειξη.