Προϋποθέσεις για διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία

116.—(1) Οργανισμός ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του προηγούμενου 115 και προτίθεται να διαθέσει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή, υποβάλλοντας συγχρόνως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών της έδρας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο οργανισμός αυτός ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ,

(β) τον Κανονισμό του προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά του έγγραφα προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων,

(γ) το ενημερωτικό δελτίο,

(δ) την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του,

(ε) πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία.

(2) Ένας οργανισμός ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 115, δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία δύο μήνες μετά την κοινοποίηση των πιο πάνω δικαιολογητικών, εκτός αν η Επιτροπή διαπιστώσει με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της που θα λάβει και θα κοινοποιήσει πριν τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, ότι ο προβλεπόμενος τρόπος διάθεσης των μεριδίων στη Δημοκρατία αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της κειμένης στη Δημοκρατία νομοθεσίας.

(3) Η διάθεση μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος της EE που δεν υπόκειται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή ενός ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτο κράτος, προϋποθέτει προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, βάσει διαδικασίας που καθορίζει αυτή, με ειδική προς τούτο Απόφασή της. Στην απόφασή της αυτή εξειδικεύονται τα στοιχεία που θα υποβάλλονται στην Επιτροπή για τη χορήγηση της άδειας. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει τη διάθεση των μεριδίων ή μετοχών σε οποιοδήποτε όρο κρίνει σκόπιμο κατά περίπτωση.