Διάθεση μεριδίων αλλοδαπού οργανισμού επενδύσεων στη Δημοκρατία

115.—(1) Ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 9, που έχει την έδρα του σε Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, δύναται να διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, τηρώντας τις ισχύουσες στη Δημοκρατία νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που δεν εμπίπτουν στον τομέα που ρυθμίζεται από την πιο πάνω Κοινοτική Οδηγία.

(2) ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου—

(α) Δύναται να διαφημίζεται στη Δημοκρατία υποκείμενος στις ισχύουσες διατάξεις της κειμένης στη Δημοκρατία νομοθεσίας που αφορούν στη διαφήμιση·

(β) υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που βρίσκονται στη Δημοκρατία οι πληρωμές, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων, και η δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 117.