Απαγόρευση πιστώσεων εγγυήσεων και ακάλυπτων πωλήσεων

114.—(1) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 97 και 98, δεν έχουν δικαίωμα να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτων και να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις («short selling») κινητών αξιών—

(α) Η Εταιρεία Επενδύσεων·

(β) η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο Θεματοφύλακας όταν ενεργούν για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Η διάταξη του εδαφίου (1) δεν αποκλείει την απόκτηση από μέρους των οργανισμών επενδύσεων κινητών αξιών που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.