Διανομή κερδών οργανισμού επενδύσεων

113. Οι πρόσοδοι του οργανισμού επενδύσεων από τόκους, μερίσματα και κέρδη προκύπτοντα από κλήρωση ομολογιών υπέρ το άρτιον, δύνανται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσεως, που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 112. Τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την κρίση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή της Εταιρείας Επενδύσεων κατά το μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες μέχρι το τέλος της χρήσεως κεφαλαιακές ζημιές. Σε περίπτωση που οι πρόσοδοι και/ή τα κέρδη του οργανισμού επενδύσεων δε διανέμονται στους μεριδιούχους κατά τα προαναφερθέντα, το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται στον Κανονισμό και/ή στα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού επενδύσεων.