Αποτίμηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων

112.—(1) Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων γίνεται κατά τους ακόλουθους κανόνες:

(α) Η αξία των εισηγμένων σε χρηματιστήριο κινητών αξιών αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος αγοράς των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της ίδιας ημέρας, ή εφόσον αυτό δεν είναι πρακτικώς εφικτό για λόγους διαφοράς ώρας, με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας·

(β) αν δεν έχει καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή την ημέρα της αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης του χρηματιστηρίου και, αν δεν έχει γίνει ούτε και εκείνη την ημέρα χρηματιστηριακή συναλλαγή, η τιμή της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης. Εάν ούτε και εκείνη την ημέρα δεν έχει γίνει χρηματιστηριακή συναλλαγή, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζητήσεως·

(γ) Αν στο χρηματιστήριο στο οποίο είναι εισηγμένες οι κινητές αξίες του οργανισμού επενδύσεων ισχύει το σύστημα της ενιαίας τιμής, για τον προσδιορισμό της αξίας τους λαμβάνεται υπόψη η ενιαία τιμή·

(δ) Η αποτίμηση της αξίας των κινητών αξιών, που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, γίνεται κατά τους κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, ή του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων αφαιρούνται οι αμοιβές ή οι προμήθειες της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα, των μελών του Χρηματιστηρίου, οι δαπάνες του οργανισμού που ορίζονται στον Κανονισμό του ή στα καταστατικά του έγγραφα ότι τον βαρύνουν και τα κατά την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους διανεμόμενα στους μεριδιούχους κέρδη.

(3) Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από το νόμο δημοσιεύσεις που βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο, κάθε δημοσίευση σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με δαπάνη της Εταιρείας Διαχειρίσεως.