Σύναψη δανείων

111.—(1) Δεν επιτρέπεται να δανείζονται—

(α) Η Εταιρεία Επενδύσεων

(β) η Εταιρεία Διαχειρίσεως και ο Θεματοφύλακας όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων.

Επιτρέπεται εν τούτοις στον οργανισμό επενδύσεων να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνεια αντιστήριξης («back to back»). Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται στην Εταιρεία Επενδύσεων και στην Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίου κεφαλαίου να συνάπτουν προσωρινά, μέχρι τριών μηνών, δάνεια μέχρι ποσού ίσου προς το δέκα τοις εκατόν (10%) των στοιχείων ενεργητικού προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων ή της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου και μόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων, εφόσον κρίνεται ασύμφορη η πώληση κινητών αξιών:

Νοείται ότι προς εξασφάλιση των δανείων αυτών δύναται να συνιστάται ενέχυρο επί κινητών αξιών του οργανισμού επενδύσεων.

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1) η Εταιρεία Επενδύσεων δύναται να συνάπτει δάνεια μέχρι ποσού ίσου προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) των στοιχείων του ενεργητικού της, για απόκτηση ακινήτων τα οποία είναι απαραίτητα για την άμεση συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Τα δάνεια αυτά και τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) δε δύνανται να υπερβαίνουν συνολικά το δεκαπέντε επί τοις εκατόν (15%) του ενεργητικού της.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της, μέχρι ποσού ίσου προς το δεκαπέντε επί τοις εκατόν (15%) των ίδιων κεφαλαίων της για την απόκτηση ακινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της.

(5) Δάνεια αντιστήριξης («back to back») κατά την έννοια του εδαφίου (1), νοούνται όσα συνάπτονται σε συνάλλαγμα για την απόκτηση από τον οργανισμό επενδύσεων κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών, με τη σύγχρονη κατάθεση στο δανειστή ή σε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται από το δανειστή ενός ποσού σε ημεδαπό νόμισμα ίσου ή μεγαλύτερου από το ποσό του δανείου.