Διάθεση μεριδίων οργανισμών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ με έδρα τη Δημοκρατία στην αλλοδαπή

118. Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 9 με έδρα στη Δημοκρατία που επιθυμεί να διαθέτει τα μερίδιά του στην αλλοδαπή, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή και να ζητήσει βεβαίωση ανάλογη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 115.